Kategorisi | Haberler

Ecrimisilde değişiklik yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik, eski yönetmelikteki muğlaklığı ve subjektif değerlendirmeleri ortadan kaldırıyor. Yeni yönetmelikle beraber geriye dönük ecrimisil 5 yılla sınırlandırılırken, ecrimisil ihbarnamelerinden karşı açılan davalardan kayıtsız şartsız feragat edilmesi durumunda yüzde 20 indirim sağlanacak. İşte ecrimisildeki değişikliklerle ilgili ayrıntılar…
 
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  10 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik, turizm yatırımcılarına büyük kolaylıklar getiriyor. Yeni yönetmelik, hem ecrimisil bedellerinin subjektif olarak değerlendirilmesini önüne geçiyor, hem de geriye yönelik ecrimisil borçlarıyla ilgili yeni düzenlemeler içeriyor.
 
İşte yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler… 
 
1.   Ecrimisil’in tanımından “taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak” ibaresi çıkarılmıştır. Ecrimisil bedelini yüksek tespit edilme imkanını artıran subjektif bir değerleme ölçüsü kaldırıldı.
 
2.   85. maddenin birinci bendinde yapılan değişiklikle “Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde onbeş gün içerisinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak tespit tarihinden itibaren geriye doğru beş yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir” hükmü getirildi. Bu hüküm ile ecrimisil geriye dönük beş yıl ile sınırlandırılmış olup idarenin beş yıldan uzun süreli ecrimisil talepleri geçersiz hale geldi.
 
3.   85 inci maddenin 2’nci bendinde “idarenin bu taşınmazdan işgalden önceki haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır” ibaresi çıkartıldı. Ayrıca yeni hüküm olarak ecrimisil tespit ve takdir edilmesinde “taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli” ibaresi göz önünde bulundurulacak. Eklenen bu hüküm ile uygulamada haksızlıklara yol açan hüküm önlendi. Bilindiği üzere uygulamada boş alan olarak kullanılan alan ile üzerinde gelir getirici faaliyette  bulunulan alanlara, kullanım şekli dikkate alınması sebebiyle bundan sonra farklı ecrimisil tutarları tespit edilebilecek.
 
4.   86’ncı madde ile ecrimisil işlemlerine karşı ve ecrimisil ihbarnamelerine karşı açılan davalardan kayıtsız şartsız feragat edilmesi durumunda, yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Ayrıca yine aynı maddede “Ecrimisil işleminde idarece maddi, kişide işgal edilen alanda veya yüzölçümünde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata idarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek  ilgililerine tebliğ edilir”, hükmü getirildi.
 
5.   87 nci madde ile süresi içerisinde peşin olarak ödenen ecrimisil tutarlarında yüzde 15 indirim uygulanır hükmü getirildi.
 
6.   1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 25’inci maddesi ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa eklenen geçici 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 1/8/2010 tarihinden önce tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacaklarının tespit tarihinden geriye doğru beş yılı aşan kısmı hangi aşamada olursa olsun düzeltilir veya terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar iade edilmeyecektir.

Bir Yanıt - “Ecrimisilde değişiklik yönetmeliği yürürlüğe girdi.”

  1. csaribey dedi ki:

    Lütfen Hukuk Müşavirinizle görüşünüz.

Gelen Bağlantılar


Yorum Bırakın

TCMB Döviz Kurları

SATIŞ
ALIŞ
AUD
4.5551
4.5256
CAD
4.9689
4.9466
CHF
7.1107
7.0653
DKK
1.0199
1.0149
EUR
7.5907
7.5770
GBP
8.4276
8.3838
JPY
6.3834
6.3414
KWD
22.2600
21.9730
NOK
0.7032
0.6985
SAR
1.8175
1.8143
SEK
0.7257
0.7183
USD
6.8260
6.8138