Kategorisi | Güncel Yazılar, Haberler

SADECE ADI “KONAKLAMA VERGİSİ”: İŞTE O DÜZENLEME

SADECE ADI “KONAKLAMA VERGİSİ”: İŞTE O DÜZENLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığının sektöre getirmeye çalıştığı ‘konaklama vergisi’ adı altındaki verginin, aslında sadece konaklamayı değil, tesis içindeki tüm hizmetleri kapsadığı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı yeni vergi taslağında, otellere getirilmesi planlanan konaklama vergisi’nin, sadece konaklamayı değil yeme-içme, eğlence, aktivite, havuz, termal ve benzeri, tesis içindeki  tüm hizmetleri kapsadığı ortaya çıktı. İşte hazırlanan yeni vergi tasarısındaki konaklama vergisiyle ilgili o madde:

MADDE 9 – 6802 sayılı kanunun ikinci kısmının ikinci bölümünün bağlığı ‘Konaklama Vergisi’ şeklinde ve bu bölümde yer alan mülga 34’üncü madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Konaklama Vergisi

MADDE 34 – Otel, motel tatil köyü pansiyon, apart, misafirhane, ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine dahildi.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır

Vergiyi doğuran olay; birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması, hizmetin sunumundan önce fatura ve benzeri belge verilmesi halinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelir.

Konaklama vergisinin matrahı, geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir Cumhurbaşkanı bu oranı üç katına kadar arttırmaya veya yüzde 1’e kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfın ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

Konaklama vergisi konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerle ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilemez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır

  1. a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler.
  2. b) Öğrenci yurtları, kampları ve pansiyonlarında öğrencilere verilen hizmetler,
  3. c) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri, konsoloslukları, ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26’ncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (TurizmGüncel)

Yorum Bırakın

TCMB Döviz Kurları

SATIŞ
ALIŞ
AUD
4.0529
4.0267
CAD
4.6055
4.5848
CHF
6.2113
6.1717
DKK
0.8820
0.8776
EUR
6.5772
6.5654
GBP
7.8694
7.8286
JPY
5.4620
5.4261
KWD
19.9900
19.7320
NOK
0.6564
0.6520
SAR
1.6246
1.6217
SEK
0.6238
0.6174
USD
6.0934
6.0824