Kategorisi | Haberler

Ecrimisilde değişiklik yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik, eski yönetmelikteki muğlaklığı ve subjektif değerlendirmeleri ortadan kaldırıyor. Yeni yönetmelikle beraber geriye dönük ecrimisil 5 yılla sınırlandırılırken, ecrimisil ihbarnamelerinden karşı açılan davalardan kayıtsız şartsız feragat edilmesi durumunda yüzde 20 indirim sağlanacak. İşte ecrimisildeki değişikliklerle ilgili ayrıntılar…
 
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  10 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik, turizm yatırımcılarına büyük kolaylıklar getiriyor. Yeni yönetmelik, hem ecrimisil bedellerinin subjektif olarak değerlendirilmesini önüne geçiyor, hem de geriye yönelik ecrimisil borçlarıyla ilgili yeni düzenlemeler içeriyor.
 
İşte yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler… 
 
1.   Ecrimisil’in tanımından “taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak” ibaresi çıkarılmıştır. Ecrimisil bedelini yüksek tespit edilme imkanını artıran subjektif bir değerleme ölçüsü kaldırıldı.
 
2.   85. maddenin birinci bendinde yapılan değişiklikle “Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde onbeş gün içerisinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak tespit tarihinden itibaren geriye doğru beş yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir” hükmü getirildi. Bu hüküm ile ecrimisil geriye dönük beş yıl ile sınırlandırılmış olup idarenin beş yıldan uzun süreli ecrimisil talepleri geçersiz hale geldi.
 
3.   85 inci maddenin 2′nci bendinde “idarenin bu taşınmazdan işgalden önceki haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınır” ibaresi çıkartıldı. Ayrıca yeni hüküm olarak ecrimisil tespit ve takdir edilmesinde “taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli” ibaresi göz önünde bulundurulacak. Eklenen bu hüküm ile uygulamada haksızlıklara yol açan hüküm önlendi. Bilindiği üzere uygulamada boş alan olarak kullanılan alan ile üzerinde gelir getirici faaliyette  bulunulan alanlara, kullanım şekli dikkate alınması sebebiyle bundan sonra farklı ecrimisil tutarları tespit edilebilecek.
 
4.   86′ncı madde ile ecrimisil işlemlerine karşı ve ecrimisil ihbarnamelerine karşı açılan davalardan kayıtsız şartsız feragat edilmesi durumunda, yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Ayrıca yine aynı maddede “Ecrimisil işleminde idarece maddi, kişide işgal edilen alanda veya yüzölçümünde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata idarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek  ilgililerine tebliğ edilir”, hükmü getirildi.
 
5.   87 nci madde ile süresi içerisinde peşin olarak ödenen ecrimisil tutarlarında yüzde 15 indirim uygulanır hükmü getirildi.
 
6.   1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 25′inci maddesi ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa eklenen geçici 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 1/8/2010 tarihinden önce tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacaklarının tespit tarihinden geriye doğru beş yılı aşan kısmı hangi aşamada olursa olsun düzeltilir veya terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar iade edilmeyecektir.

19 Yanıt - “Ecrimisilde değişiklik yönetmeliği yürürlüğe girdi.”

 1. ecrimisil diyor ki:

  Bende katkı yapmak istiyorum Bu araziler 29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4706 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve satışları,satış şartları ve usulleri bu kanunla belirtilmiştir kanuna göre, orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir.Alım ve satımları mümkün olan bu araziler 6831 sayılı Orman Kanununda 1744,2896 ve 3302 Sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılarak 2 B arazileri olarak tanımlanmış ve alım satımları da bu kanunlarla getirilen hükümlere göre yapılmaktadır. A)Bu arazileri satın almak için kullanıcılarının öncelikle hak sahibi olmaları gerekir.B)Satış bedeli olarak rayiç değerin %50’sidir.Peşin alanlarda (%20) indirim C)Belediye imar içi yerlerden alınan 2000.00 TL ile imar harici olanlardan alınan 1000.00TL alınmayacaktır. D)Satışa konu 2B’ler için ödenmiş olan 5 yıllık ecrimisil satış bedelinden düşmektedir.

 2. ömer diyor ki:

  hak sahibi olmak için kaç yıl kullanmak gerekiyor

 3. ahmet diyor ki:

  sn ecrimisil, ecrimisilin kullanıcısı tarafından satışı yasak değil mi? ancak devlet (o da isterse) satabilir diye biliyorum. bu doğrumu? 2B kanununa göre ecrimisili nasıl alabiliriz böyle bir hakkımız varmı? şartları nelerdir? 20 yıl kullanmamız mı? gerekiyor. 5 yıl yada daha az kullanmış olmak ecrimisil kullanıcısına bir hak sağlarmı? TEŞEKKÜRLER.

 4. ahmet diyor ki:

  sn ecrimisil, ecrimisil kullanıcısından ecrimisilli bir yeri satın almış olan biri kandırılmışmıdır? yoksa bu normal mi? yani ecrimisilli yeri kullanıcısı satabilir mi? satabilirse hukuken bir cezası varmıdır? çok önemli, cevaplarsanız sevinirim.

  • csaribey diyor ki:

   Ahmet bey merhaba;
   Öncelikle şunun bilinmesi lazım Ecrimisil bir hak değil tam tersine bir cezadır. Yani Devletin hüküm ve Tasarrufu altında bulunan bir yere yani devletin malına yapılan (tecavüz) işgal nedeniyle işgali yapana devlet tarafından tahakkuk ettirilen bir ceza biçimidir.
   Dolayısıyla “ben bu yerin Ecrimisilini ödüyorum, hak sahibi benim” gibisinden bir sahiplenme veya kişinin kendisine paye çıkartması söz konusu değildir. Öyleyse kişi ecrimisilini ödediğim yeri ancak ben bir başkasına satarım, veya ecrimisilini ödediğim yeri devlet benden başkasına veremez gibi düşünce tamamen yanlıştır.

   2B arazileri nedir?
   Konu, öteden beri “devlet orman arazisi” sayılan, ancak, orman kadastrosu çalışmaları sırasında; “artık orman özelliklerini yitirdiği” gerekçesiyle Hazine adına ormancılık düzeni dışında çıkarılan arazilerin, parası olan herkese satılmasıdır.
   - Yasal boyutlar nelerdir?
   1982 Anayasasının 169. Maddesine göre; “Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler” ile

   • “31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik ve zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler” ve

   • “…şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler” hukuksal olarak “orman” sayılmayabilmektedir.

   Öte yandan, 1982 Anayasasının 170. Maddesine göre de;

   • “31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi “;

   • “…bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin… orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle ihya edilmesi…” yaptırımına yer verilmiştir.

   Dolayısıyla, 1980’li yıllarda, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun da (evet böyle bir yasa bile var!) bu yaptırımlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Sözgelimi, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun en son 1986 yılında düzenlenen 2. Maddesinin tartışmaya ilişkin ünlü “B” bendinde; yukarıda verilen Anayasa’nın 169.maddesindeki ifadeler aynen yer almakta ve ayrıca “…halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerler…”de “orman” sayılmayarak ormancılık düzeni dışına çıkarılabilmektedir.

 5. sinan diyor ki:

  öncelikle bu sayfa için teşekkür ederim. benim öğrenmek istediğim husus ecrimisilin yüzde kaçdan alındığı yönünde olucak. bununla ilgili yaal bir düzenleme varmı konut ve iş yerlerinden farklı alınabilir mi yüzde 5 ve yüzde 8,5 değişkenliğini kim belirliyor ve neye göre belirliyor. bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.

  • csaribey diyor ki:

   Sayın Sinan Albayrak.
   Bilindiği üzere Ecrimisil; “Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminat” olarak tanımlanmakta. Dolayısıyla Ecrimisile konu olan taşınmaz Hazineye ait olduğundan bu konuyla ilgili işlemler Milli Emlak Müdürlükleri/Şeflikleri kanalıyla yürütülmektedir. Ecrimisil bedeli ilgili yerlerde kurulan komisyonlar marifetiyle bölgenin emlak rayiç bedeli üzerinden belirlenmekte olduğundan yörelere ve bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.

 6. fatih diyor ki:

  Ecrimisil cezasi odoyoruz 20 senedir bu ecrimisil cezasindan nasil kurtulabiliriz tapuyu alabilirmiyiz

  • csaribey diyor ki:

   Konuyla İlgili olarak Hukuk Hüşaviriniz ile yahut Devlet adına görev yapan Hazine Avukatlarıyla veya Milli Emlak Müdürülüğü ile görüşmenizde yarar vardır.

 7. başak diyor ki:

  şuan oturduğumuz ev 40 senelik ama ecrimisil geldi ve 2B ye girmiyor bi arka sokak 2B sayılıyor ceza geldi 15 bin ödedik birdaha ne zaman geliceği belli değilmiş yani bi şekilde anlaşmayla bu arsa elden çıkarılamazmı düşük bi fiyata yardımcı olursanız sevirim.

  • csaribey diyor ki:

   Konuyla İlgili olarak Hukuk Hüşavirinizle, Devlet adına görev yapan Hazine Avukatlarıyla veya Milli Emlak Müdürülüğü ile görüşmenizde yarar vardır.

 8. Ramazan diyor ki:

  S.a Oturduğum yer 1990 yapılan bina 2010 da kazastura geçmiş şüan 2/b ada hissesi ecrimisi bana çikiyor 2b başkasina çikiyor çikmadigi için ecrimisi yatırmadım ne yapmam gerekiyor saygılar.

  • csaribey diyor ki:

   Sayın Güven;
   Konuyla ilgili olarak size en yakın Mal Müdürlüğüne veya Milli Emlak şefliğine müracaat ederek düzeltme talep etmeniz gerekiyor. İyi günler diliyoruz.

 9. Caner diyor ki:

  Ecrimisil bedeli ne kadar ?

  • csaribey diyor ki:

   Caner bey; Ecrimisil bedeli; Yörenin Emlak değeri ve Bölgede oluşturulan Ecrimisil Tesbit komisyonunun belirlediği değer üzerinden M2 birim fiyatı açıklanmaktadır. Yöresel farklılıklar gösterdiğinden bölgeniz için en doğru bilgiyi Milli Emlak Müdürlükleri/Şefliklerinden alabilirsiniz.

 10. Gurbet diyor ki:

  Ecrimisil olarak görünen tarim arazimiz var devlet bize tapu verir mi borcumuzu 9ödedik

  • csaribey diyor ki:

   Sayın Osman Kiraz.
   Bilindiği üzere Ecrimisil; “Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminat” olarak tanımlanmakta. Dolayısıyla Ecrimisile konu olan taşınmaz Hazineye ait olduğundan bu kullanımınız nedeniyle Ecrimisil bedelini ödemeniz bu arazinin size tapulanacağı anlamı taşımaz.

 11. Erdal kiraz diyor ki:

  İmar affına giren gecekondu için ecrimisil ödenirmi.

 12. Orhan erçil diyor ki:

  İcirmisilini ödediğim 10 yaşındaki zeytin bahçemi satın alma için dilekçe versem yetişmiş bahçe olduğu için devlet bana öncelik tanırmı yoksa ihaleye giren ve fazla para veren herkese burayı verirmi

Gelen Bağlantılar


Yorum Bırakın

TCMB Döviz Kurları

SATIŞ
ALIŞ
AUD
2.6603
2.6431
CAD
2.6545
2.6426
CHF
3.6197
3.5966
DKK
0.5275
0.5249
EUR
3.9170
3.9100
GBP
4.4704
4.4472
JPY
3.1594
3.1387
KWD
11.6080
11.4580
NOK
0.4150
0.4122
SAR
0.9347
0.9331
SEK
0.4026
0.3984
USD
3.5063
3.5000